Aviso Legal
Condiciones legales de la página web

Fundació Valldor7
UAB SAF Poliesportiu 1*er Pis
08193 Bellaterra (Cerdanyola V.)
T: +34 93 594 60 98 - 680 417 445
http://www.fundaciovalldor7.com

 
 
Sobre la Propietat Legal i el Copyright

 

El propietari d'aquesta web i el seu contingut és la Fundació Valldor7. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d'aquesta web sense la corresponent autorització dels seus amos. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant aquesta exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d'exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.

Fundació Valldor7 es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

Fundació Valldor7 declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índol al no poder garantir al 100% l'absència de virus ni d'altres elements en la web.

Fundació Valldor7 és una marca registrada i patentada. Pel que ha els seus drets concerneix, la reproducció de la nostra marca, o fins i tot similars denominacions, ja siguin parcials o totals.

Fundació Valldor7 perseguirà per totes les vies que en dret li emparen a qualsevol infractor, tot això per evitar que tercers, de vegades malintencionats, puguin fer ús indegut dels seus drets de marca i s'aprofitin del nostre crèdit, provocant confusió entre col·laboradors i beneficiaris del nostre servei de contingut.

  

Condicions d'Utilització de la Web

Fundació Valldor7 ofereix en la seva web informació relacionada amb el tipus d'activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats.

Fundació Valldor7 es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en www.fundaciovalldor7.com podent limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. Especialment, es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l'accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a nosaltres que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l'adequat funcionament de la web.

 

L'USUARI es compromet a abstenir-se de:

Remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial a Fundació Valldor7 o a una pluralitat de persones usuàries del WEBSITE sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats, ni consentits prèviament a una pluralitat de persones usuàries del WEBSITE.

Enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats, ni prèviament consentits a usuaris del WEBSITE.

Utilitzar llistes de distribució a les quals pugui accedir-se a través del WEBSITE o dels Serveis per a la realització de les activitats assenyalades en els apartats 1 a 3 anteriors.

Posar a la disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades captades a partir de llistes de distribució. Els USUARIS perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-ho via email remetent un e-mail a stiven.moyano@fundaciovalldor7.com

Obtenir, i fins i tot intentar obtenir, informacions i qualsevol classe de material accessible a través del WEBSITE o dels Serveis emprant per a això procediments diferents dels llocs a la seva disposició.

Fer un ús no correcte dels continguts del WEBSITE utilitzant-los amb finalitats diferents als previstos, reproduint-los, modificant-los o transformant-los.

En cas que un USUARI realitzés qualsevol de les activitats anteriorment descrites serà expulsat immediatament dels Serveis en els quals estigués subscrit, no obstant això, Fundació Valldor7 en aquest supòsit, es reserva el dret a l'aplicació de la Llei Espanyola. Aquestes condicions se sotmetran als jutjats i tribunals del domicili de l'USUARI.

 

Política de Protecció de Dades Personals

En virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades, se l'informa del següent:
Les dades que ens comuniqui a través d'aquesta pàgina web seran objecte de tractament.
El responsable del tractament de les seves dades és FUNDACIÓ VALLDOR 7, amb CIF G66170325, amb domicili a UAB SAF edifici SF1, Poliesportiu pis 1r, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 08193. La seva adreça de correu electrònic per a qualsevol tema relatiu al tractament de dades de caràcter personal és info@fundaciovalldor7.com
És possible posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades del responsable del tractament a través de la següent adreça de correu electrònic info@fundaciovalldor7.com
La finalitat del tractament és la gestió de la relació comercial amb vostè i l'enviament d'informació relativa a esdeveniments. Les dades podran ser comunicades a les empreses de missatgeria o logística encarregades del transport i lliurament dels productes. Igualment les dades podran ser comunicades, si s'escau, a l'entitat prestadora dels serveis del pagament dins el marc de la gestió del pagament. El tractament inclou la conservació de les dades, la comunicació als departaments apropiats de cada empresa i fins i tot la comunicació de les dades entre les diferents empreses del grup.

Les bases jurídiques del tractament són el consentiment exprés proporcionat per vostè, l'interès legítim del responsable i l'execució d'una relació contractual.
Cal que vostè proporcioni les dades per poder prestar els serveis encomanats. En cas de no facilitar-se aquestes dades, el responsable del tractament no podrà dur a terme aquests serveis.
Les seves dades personals seran eliminades transcorregut el termini legalment establert per al compliment de les obligacions legals del responsable, més un període addicional de quatre anys, sempre que vostè no hagi autoritzat expressament la continuació del seu ús.
Vostè té la possibilitat de sol•licitar al responsable l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació, la seva supressió, la limitació del seu tractament, oposar-se a aquest tractament o exercir la portabilitat de les dades que siguin tractades de forma automatitzada.

En cas de conflicte, vostè pot acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o a qualsevol altra autoritat de control competent per entendre de les seves reclamacions.
Vostè pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud dels tractaments basats en el consentiment previ a la seva retirada.
Les seves dades no seran usats per decisions individuals automatitzades.
□ Consento al tractament de les meves dades per a la prestació dels serveis encomanats.
□ Consento al tractament de les meves dades per a l'enviament de comunicacions comercials i informació relativa a esdeveniments relacionats amb els serveis encomanats.
□ Consento al tractament de les meves dades per a l'enviament de comunicacions per "WhatsApp" relatives als serveis encomanats.

Fundació Valldor7 pot utilitzar cookies quan un usuari navega per la web, associant-se únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que www.fundaciovalldor7.com reconegui els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal•lació de cookies en el seu disc dur.

Analítica Web 

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).
Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet.
Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així l’hi requereixi la legislació, o quan dites terceres processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del que disposi Google.
Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, deu Vostè saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionabilidad d’aquest website.
En utilitzar aquest website vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

 

 

CONDICIONS PARTICULARS EQUIPS, JUGADORS I AUXILIARS A FUNDACIÓ VALLDOR 7


D'una part, en Jose Manuel Lluna Ibáñez, major d'edat, amb DNI 46622498A, que actua en qualitat de President del Patronat de la "Fundacio Valldor7", domiciliada a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona, Poliesportiu 1er Pis i amb CIF G66170325.

D'altra banda, el aquí signant i acceptant aquestes condicions legals i particulars.

MANIFESTEN:


PRIMERA.- Que "Fundació Valldor7" concessionari de les instal·lacions esportives on es disputen les lligues i tornejos amb el nom comercial “Valldor7” a nivell local, nacional e internacional.
SEGONA.- Que "Fundació Valldor7" te per objecte la organització i coordinació d’activitats esportives, campionats i tornejos relacionats amb el futbol en totes les seves modalitats.

 
1. DE LA PARTICIPACIÓ I CONDUCTA

PRIMERA.- Tots els participants i membres de l'equip es comprometen expressament a tenir unes normes adequades de conducta influenciades en tot moment, pel bon comportament i basada en el respecte als altres membre de l'equip, participants, auxiliars, àrbitres, directius, empleats, etc… de "Fundació Valldor7".

SEGONA.- Tots els participants es comprometen expressament al compliment dels horaris establerts per l'organització de "Fundació Valldor 7". Les variacions hauran de ser modificades o notificades amb 24 hores d'antelació per part del client. "Fundació Valldor7" podrà modificar canvis el mateix dia del partit per motius d'urgència o gravetat.

TERCERA.- Queden expressament prohibides totes aquelles conductes contra al respecte, honor i intimitat de les persones participants en el torneig, tant de la resta dels equips com dels membres de "Fundació Valldor7".

QUARTA.- Els membres de l'equip es comprometen expressament a l'ús adequat de les instal·lacions, tant al terreny de joc com dels vestidors, passadissos i infraestructures de la mateixa instal·lació, comprometent l'abonament dels desperfectes que es produeixin. Aquesta acció podria arribar a comportar l’expulsió dels jugadors/es o del equip que produeixi els danys.

CINQUENA.- Tots els membres de l'equip es comprometen a acceptar en tot moment les indicacions i instruccions que per al bon funcionament del campionat o lliga que s'organitzi siguin necessàries.

SISENA.- No s'ajornaran partits de la competició per pluja o altres estats meteorològics, llevat que la direcció de "Fundació Valldor7" ho decideixi. No obstant això, "Fundació Valldor7" sempre vetllarà per la salut i seguretat dels seus equips i participants.

 

2. L'ABONAMENT DEL CAMPIONAT, FITXES I ASISTÈNCIA MÈDICA

PRIMERA.- Tots els participants i membres de l'equip es comprometen al pagament de les quotes establertes per "Fundació Valldor7" com a requisit necessari per a la participació en el torneig de l'equip i dels seus integrants. De no respectar l'abonament de les quantitats establertes per "Fundació Valldor7" aquesta, podrà interposar demandes contra l'equip i integrants del mateix.

En aquest sentit, el delegat i tots els integrants de l'equip responen solidàriament renunciant al benefici d'exclusió per cas que resti alguna quantitat deu tant de l'import de la quota global de l'equip com de les possibles fitxes individuals del jugador.

SEGONA.- La fitxa de jugador és obligatòria per a cada jugador de l'equip participant. Tots els membres de l'equip hauran de tenir fitxa abonada, actualitzada, emplenada degudament i registrada en els suports informàtics de "Fundació Valldor7" mitjançant la pujada electrònica del DNI (ambdues cares) en format jpg al nostre lloc web www.fundaciovalldor7.com. El nombre mínim de fitxes per a futbol sala és de 9 fitxes, 11 fitxes per futbol 7. L'assistència mèdica té una vigència d'una temporada i consisteix en la cobertura de primera assistència en la qual no s'inclourà cap tractament, rehabilitació o altres aspectes mèdics posterior a la lesió. El cost de qualsevol fitxa que excedeixi d’aquest mínim tindrà un cost de 23€/fitxa.

TERCERA.- Un jugador no inscrit a la plantilla de l'equip, té la possibilitat de realitzar una fitxa diària consistent en l'abonament de 5€ en concepte de participació puntual en un partit de les nostres competicions. Per a això haurà també lliurar el DNI al personal de la instal·lació de joc (delegat i/o recepcionista). Aquesta opció només és vàlida per a un màxim de 2 jugadors per equip/partit, tot i que la organització es reserva el dret a augmentar aquest màxim en casos concrets. Aquesta fitxa diària si inclou assistència mèdica per part de “Fundació Valldor7”.

​QUARTA.- Asistència

Tot i las mesures de seguretat preses por la FUNDACIÓ VALLDOR 7, tots els participants i membres de l’equip coneixen i assumeixen tots i cadascun dels riscos que comporta la pràctica de l’esport, en especial el futbol en totes les seves modalitats

Tanmateix reconeixen i assumeixen l’abast, naturalesa i extensió dels inevitables riscos que comporta la pràctica de del futbol en totes les seves modalitats, així com que la seva pràctica els hi pot generar tot tipus de danys i lesions lleus i/o greus, inclús la mort.

La cobertura mèdica té una vigència d'una temporada (24/9/2018 al 31/7/2019) i consisteix en una de primera assistència en la qual no s'inclourà cap tractament, rehabilitació o altres aspectes mèdics posteriors a la lesió.

Per poder gaudir de la cobertura mèdica cal complir els següents requisits:

a) L’equip haurà d’estar al corrent de pagament, i cada jugador ha de tenir la seva declaració de condició física així com la fitxa actualitzada, emplenada degudament i registrada en els suports informàtics de "Fundació Valldor7" mitjançant la pujada electrònica del DNI (ambdues cares) en format .jpg al nostre lloc web www.fundaciovalldor7.com.

b) Abonar a "Fundació Valldor7" la totalitat de la quota d'inscripció de tot l'equip, així com del pagament de les fitxes de jugadors.

Si es pateix una lesió durant el transcurs d’un partit així com al exercici vinculat al mateix a les nostres competicions i voleu ser atesos mitjançant la cobertura mèdica contractada el primer que cal fer es notificar in situ aquesta lesió al delegat de camp/responsable de la instal·lació, aquest us ha de facilitar un comprovant d’accidents, amb aquest document us podreu dirigir a la clínica concertada.

Es primordial que sortiu de la instal·lació amb aquest comprovant d’accidents si voleu ser atesos al nostre hospital concertat, així com que us dirigiu a l’esmentat hospital abans de les 3 hores posteriors a la finalització del partit on s’ha produït la lesió.

També cal tenir en compte que la cobertura mèdica tan sols serà vàlida en cas de dirigir-se a l’hospital concertat. Es cas de dirigir-vos a un altre centre, automàticament quedareu exclosos de poder rebre aquest servei.

CINQUENA.- "Fundació Valldor7" no abonarà cap import en els següents casos: 
a) La renúncia expressa de l'equip participant.

b) L'expulsió de l'equip o integrants per alguns dels motius de la apartat PARTICIPACIÓ i CONDUCTA.

 

3. PROTECCIÓ DE DADES I NOTIFICACIONS

En virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades, se l'informa del següent: Les dades que ens comuniqui a través d'aquesta pàgina web seran objecte de tractament. El responsable del tractament de les seves dades és FUNDACIÓ VALLDOR 7, amb CIF G66170325, amb domicili a UAB SAF edifici SF1, Poliesportiu pis 1r, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 08193. La seva adreça de correu electrònic per a qualsevol tema relatiu al tractament de dades de caràcter personal és info@fundaciovalldor7.com És possible posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades del responsable del tractament a través de la següent adreça de correu electrònic info@fundaciovalldor7.com. La finalitat del tractament és la gestió de la relació comercial amb vostè i l'enviament d'informació relativa a esdeveniments. Les dades podran ser comunicades a les empreses de missatgeria o logística encarregades del transport i lliurament dels productes. Igualment les dades podran ser comunicades, si s'escau, a l'entitat prestadora dels serveis del pagament dins el marc de la gestió del pagament. El tractament inclou la conservació de les dades, la comunicació als departaments apropiats de cada empresa i fins i tot la comunicació de les dades entre les diferents empreses del grup. Les bases jurídiques del tractament són el consentiment exprés proporcionat per vostè, l'interès legítim del responsable i l'execució d'una relació contractual. Cal que vostè proporcioni les dades per poder prestar els serveis encomanats. En cas de no facilitar-se aquestes dades, el responsable del tractament no podrà dur a terme aquests serveis. Les seves dades personals seran eliminades transcorregut el termini legalment establert per al compliment de les obligacions legals del responsable, més un període addicional de quatre anys, sempre que vostè no hagi autoritzat expressament la continuació del seu ús. Vostè té la possibilitat de sol·licitar al responsable l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació, la seva supressió, la limitació del seu tractament, oposar-se a aquest tractament o exercir la portabilitat de les dades que siguin tractades de forma automatitzada.En cas de conflicte, vostè pot acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o a qualsevol altra autoritat de control competent per entendre de les seves reclamacions. Vostè pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud dels tractaments basats en el consentiment previ a la seva retirada. Les seves dades no seran usats per decisions individuals automatitzades.

□  Consento al tractament de les meves dades per a la prestació dels serveis encomanats.

□ Consento al tractament de les meves dades per a l'enviament de comunicacions comercials i informació relativa a esdeveniments relacionats amb els serveis encomanats.

□ Consento al tractament de les meves dades per a l'enviament de comunicacions per "WhatsApp" relatives als serveis encomanats.
 
Per a la decisió de qualsevol requisit litigiosa derivada d'aquest contracte les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Cerdanyola del Vallès.